ARHIVĂ ADMITERE LICENŢĂ

 
 

REZULTATELE FINALE ADMITERE IULIE 2015

 

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului organizează admitere pentru studii universitare de licenţă, cu următoarele specializări:

 • Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (domeniul Inginerie civilă) - Învăţământ cu frecvenţă – 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 • Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (domeniul Ingineria mediului) - Învăţământ cu frecvenţă – 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 • Inginerie economică în construcţii (domeniul Inginerie şi management) - Învăţământ cu frecvenţă – 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 • Măsurători terestre şi cadastru (domeniul Inginerie geodezică) - Învăţământ cu frecvenţă – 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată.

 

 • Domeniul Specializarea de licenţă Proba de concurs / modalitatea de susţinere
  Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (A)

  1. Interviu (Admis / Respins)

  2. 70% medie examen bacalaureat

  3. 30% nota/ media la alegere de la una din probele de la bacalaureat

  Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)
  Inginerie şi management Inginerie economică în construcţii (A)
  Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru (A)

  *limba română / limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie

  Actele necesare la înscriere

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

  1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

  2. La dosar se anexează următoarele acte:

  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copii legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată;
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
  • patru fotografii tip carte de identitate;
  • copie buletin/carte de identitate;
  • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.

  Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

  • Înscrierea se face o singură dată la facultatea la care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.
  • Dosarul cu actele depuse, rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
  • La înscriere se precizează prin cifre prioritatea pentru domeniile din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.
  • După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din cererea de înscriere nu pot fi modificate.

  Cuantumul taxelor pentru anul universitar 2016 - 2017

  Taxe de studiu pentru anul I – 2016 / 2017

  Nr. crt. Domeniul - Specializarea Cuantumul taxei de studiu Tranşe
  I II III
  1 Inginerie civilă – Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (A) 2.800 1.400 700 700
  2 Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A) 2.800 1.400 700 700
  3 Inginerie şi management – Inginerie economică în construcţii (A) 2.800 1.400 700 700
  4 Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru (A) 3.000 1.500 750 750

   Taxele conform metodologiei (pdf)

  Taxa de înscriere: 150 lei

  Taxa de înmatriculare: 50 lei

 •  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală - 62 Locuri cu Taxă
 •  Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - 107 Locuri cu Taxă
 •  Inginerie economică în construcţii - 37 Locuri cu Taxă
 •  Măsurători terestre şi cadastru - 65 locuri cu Taxă
 • Pentru forma de ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF) se va desfăşura după următorul calendar:

  • 05 - 15 septembrie – ÎNSCRIEREA, concomitent cu SUSŢINEREA INTERVIULUI; ÎNCASAREA taxelor de înscriere, de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii, în limita numărului de locuri afişate
  • 16 septembrie – AFIȘAREA REZULTATULUI FINAL ‐ studenţi înmatriculaţi la taxă

Rezultatele finale la admiterea pentru studiile universitare de licenţă iulie 2016 sunt următoarele:

Rezultate admitere (pdf)