Eliberări acte studii

 
 

În atenția absolvenților, pentru eliberarea actelor de studii (diplomă de licență) este necesar să se prezinte diploma de Bacalaureat în original.

Documentele necesare eliberării diplomei:

 • Fişa de lichidare (descarcare formular);
 • Diploma de Bacalaureat
 • 2 fotografii color 3×4, realizate recent, pe hârtie fotografică; ATENŢIE! nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare;
 • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs după absolvire (unde este cazul)

Documente necesare eliberării diplomei (DID-IFR):

Pentru aliberarea diplomelor de licență/ inginer/ master, sunt necesare următoarele acte:

 • diplomă de bacalaureat – original (în cazul eliberării diplomei de licenţă / inginer);
 • diplomă de licenţă şi diplomă de bacalaureat – originale (în cazul eliberării diplomei de master);
 • cerere tip cu viză de la secretariatul DID-IFR;
 • ci – original şi copie xerox;
 • 2 fotografii ¾ hartie fotografică, recente;
 • chitanţa cu achitarea taxei în valoare de 150 lei (numai pentru promoţiile anterioare anului 2010);
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie legalizată – hotărâre judecătorească de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Documentele necesare eliberării foii matricole la cerere:

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Copie legalizată de pe diplomă;
 • BI/CI în original, pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Foaia matricolă „la cerere“ se poate solicita de către absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de finalizare în perioada iunie 1983 – februarie 1996, întrucât diplomele din această perioadă nu au fost însoţite de foi matricole.

Documentele necesare eliberării adeverintei de autenticitate a diplomei:

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Copie legalizată de pe diplomă, foaie matricolă sau supliment la diplomă;
 • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Chitanţă achitare taxă la casieria universităţii în valoare de 30 lei.

Documentele necesare eliberării unui duplicat:

În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.

Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat sunt:

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere;
 • Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului respectiv;
 • Chitanţă de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria universităţii (500 lei).
 • Eliberarea unui nou act de studii se face pe baza Deciziei Rectorului, în termen de 30 de zile de la aprobare.
 • *Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute de lege se poate efectua de către titularul actului în cauză sau de împuternicitul acestuia.

Cui i se eliberează actele de studii?

 • Un act de studii se eliberează:
 • titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului (în original şi copie) iar, după caz, a fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
 • împuternicitului (cu obligaţia prezentării documentului de identitate -BI/CI, în original şi copie);
 • pe baza unei procuri autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că acesta poate ridica acte de studii;
 • pe baza unei procuri notariale cu apostila de la Haga sau supralegalizată, în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate.
 • Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului şi, după caz, a Fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
 • Unui absolvent cu reşedinţa în străinătate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acestuia;
 • Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propia răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.