ARHIVĂ - ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2020

 
 
 

 ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IFR 2020

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 

 Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului organizează admitere pentru următorul program de  studiu de master:

   • Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural (din domeniul Ingineria mediului) - Învăţământ cu frecvenţă redusă - durata de 2 ani, 120 credite, Acreditat.

 

Calendarul admiterii

Sesiunea a II-a 2020
28 iulie - 18 septembrie 2020

 

Proba de concurs / modalitatea de susţinere

 1. Probă scrisă (eseu) – on-line, pondere 10%
 2. Media anilor de studii de licență, pondere 90%

 

Disciplina

Tema eseu

 Lucrări de îmbunătăţiri funciare în România 

 Eroziunea solului: cauze, factori, impact asupra mediului, măsuri și lucrări antierozionale

 Amenajări hidrotehnice

 Amenajări hidrotehnice pentru regularizări – importanța, actualitate, categorii de lucrări

 Sisteme informaţionale geografice

 Domenii pentru aplicații GIS, enumerare și descriere.

 Probleme globale ale poluării mediului

 Cauzele și efectele schimbărilor climatice. Fenomene asociate.

 Tehnologii de execuţie ale lucrărilor de alimentări cu apă

 Tehnologii de execuție a rețelelor de alimentare cu apă

 Biologia apei şi a solului

 Rolul microorganismelor și al faunei terestre în menținerea/ îmbunătățirea calității solului.

 

Eseul trebuie să respecte următoarele condiții:

  1. Tema eseului este la alegerea candidatului, din lista de teme din tabelul anterior.
  2. Se va încadra într-o pagină, scris descifrabil de mână, astfel încât să fie tratată complet tema aleasă.
  3. Conținutul eseului va reprezenta o sinteză proprie bazată pe materialul bibliografic pus la dispoziția candidaților de secretariatul FIFIM.

 

Bibliografia poate fi descărcată de aici.

 

Actele necesare la înscriere

Pentru înscrierea la concurs candidaţii completează o cerere de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă/diplomă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019/2020, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) – în original sau copie;
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă – în original sau copie;
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie;
 • certificatul de naştere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);
 • copie carte (buletin) de identitate;
 • adeverinţă medicală tip;
 • patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi si persoane cu dizabilități).

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate ( Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

 

Cuantumul taxelor pentru anul universitar 2020 – 2021, studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă:

 Domeniul/Programul de studii  Capacitate de şcolarizare  Cifra de școlarizare
 Taxă 
 Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural - acreditat 75 75